Hare Krishna Mahamantra

हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे||

Search within this blog

Knowing counting in Hindi can be helpful sometime

For reading Bhagavad Gita in Hindi Version, knowing the counting in Hindi can be useful

संख्याएँ......हिन्दी शब्द......X-literation
शून्यshūnya
एकEk
दोđo
तीनŧīn
चारchār
पाँचpān̐ch
छहchhah
सातsāŧ
आठĀth
नौnao/nau
१०दसđas
११ग्यारहgyārah
१२बारहbārah
१३तेरहŧerah
१४चौदहchaođah (chauđah)
१५पन्द्रहpanđrah
१६सोलहsolah
१७सत्रहsaŧrah
१८अठारहAthārah
१९उन्नीसUnnīs
२०बीसbīs
२१इक्कीसIkkīs
२२बाईसbāEEs (bāĪs)
२३तेईसŧeEEs (teĪs)
२४चौबीसchaobīs (chaubīs)
२५पच्चीसpachchīs
२६छब्बीसchhabbīs
२७सत्ताईसsaŧŧāEEs (saŧŧāĪs)
२८अट्ठाईसAtthāEEs (AtthāĪs)
२९उनतीसUnaŧīs
३०तीसŧīs
३१इकतीसIkaŧīs
३२बत्तीसbaŧŧīs
३३तैंतीसŧain̐ŧīs
३४चौंतीसchaon̐ŧīs (chaun̐ŧīs)
३५पैंतीसpain̐ŧīs
३६छत्तीसchhaŧŧīs
३७सैंतीसsain̐ŧīs
३८अड़तीसAḍaŧīs
३९उनतालीसUnaŧālīs
४०चालीसchālīs
४१इकतालीसIkaŧālīs
४२बयालीसbayālīs
४३तैंतालीसŧain̐ŧālīs
४४चौवालीसchaovālīs (chauvālīs)
४५पैंतालीसpain̐ŧālīs
४६छियालीसchhiyālīs
४७सैंतालीसsain̐ŧālīs
४८अड़तालीसAḍaŧālīs
४९उनचासUnachās
५०पचासpachās
५१इक्यावनIkyāvan
५२बावनbāvan
५३तिरेपनŧirepan
५४चौवनchaovan (chauvan)
५५पचपनpachapan
५६छप्पनchhappan
५७सत्तावनsaŧŧāvan
५८अट्ठावनAtthāvan
५९उनसठUnasath
६०साठsāth
६१इकसठIkasath
६२बासठbāsath
६३तिरेसठŧiresath
६४चौंसठchaon̐sath (chaun̐sath)
६५पैंसठpain̐sath
६६छियासठchhiyāsath
६७सड़सठsaḍasath
६८अड़सठAḍasath
६९उनहत्तरUnahaŧŧara
७०सत्तरsaŧŧara
७१इकहत्तरIkahaŧŧara
७२बहत्तरbahaŧŧara
७३तिहत्तरŧihaŧŧara
७४चौहत्तरchaohaŧŧara (chauhaŧŧara)
७५पचहत्तरpachahaŧŧara
७६छिहत्तरchhihaŧŧara
७७सतहत्तरsaŧahaŧŧara
७८अठहत्तरAthahaŧŧara
७९उनासीUnāsī
८०अस्सीAssī
८१इक्यासीIkyāsī
८२बयासीbayāsī
८३तिरासीŧirāsī
८४चौरासीchaorāsī (chaurāsī)
८५पचासीpachāsī
८६छियासीchhiyāsī
८७सत्तासीsaŧŧāsī
८८अट्ठासीAtthāsī
८९नवासीnavāsī
९०नब्बेnabbe
९१इक्यानबेIkyānabe
९२बानबेbānabe
९३तिरानबेŧirānabe
९४चौरानबेchaorānabe (chaurānabe)
९५पंचानबेpanchānabe
९६छियानबेchhiyānabe
९७सत्तानबेsaŧŧānabe
९८अट्ठानबेAtthānabe
९९निन्यानबेninyānabe
१००सौsao (sau)संख्याएँहिन्दी शब्द...X-literation
१,०००हजारhajāra
१,००,०००लाखlākh
१,००,००,०००करोड़karoḍ
१,००,००,००,०००अरबArab
१,००,००,००,००,०००खरबkharab

*** Hare Krishna ***